Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA 2016

 olimpiadabiologia20162

Una vegada s'ha fet la selecció dels participants que han superat la nota de tall d'enguany, han estat seleccionats els alumnes de 2n de Batxillerat de la nostra Escola: Aleix Bonet, Cristina del Valle i Maria Paniello, per participar a l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, que se celebrarà el proper dissabte 6 de febrer de 2016 a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Moltes felicitats!!

Pautes d'avaluació 2nBTL

Aquí podeu consultar les pautes d'avaluació de cada una de les assignatures que s'imparteixen a segon de batxillerat. Feu clic sobre el nom de l'assignatura per descarregar el document corresponent.

 

Informació general 2n Batxillerat

Avaluació

 

El sistema educatiu organitza l’etapa de l’Educació Secundària Post-obligatòria (Batxillerat) en dos cursos, agrupats en un cicle. Existeixen matèries comunes, que realitzen tots els alumnes; matèries de modalitat, per als alumnes de la modalitat triada; i matèries optatives.

 

 • El curs s'estructura en 3 avaluacions:

 1a _______________ 12 setembre – 4 desembre

          2a _______________ 5 desembre – 12 març

          3a _______________ 13 març – 10 maig

 

 • Les diferents matèries de segon es distribueixen de la següent manera:

COMUNES:  Català, Castellà_________________________     2 hores

                  Anglès, Història, Història de la Filosofia______     3 hores

                  Tutoria _______________________________     1 hora

DE MODALITAT O OPTATIVES_______________________     4 hores

RELIGIÓ ________________________________________     1 hora

 

 • Tot i que l’avaluació és contínua, es faran proves globals a cada avaluació. Tingueu present les següents dates:

1r trimestre _______29 de novembre al 4 de desembre.

2n trimestre _______7 al 12 de març.

3r trimestre _______ 7 al 10 de maig


Qualificacions.

Totes les matèries són avaluades cada trimestre.

Les qualificacions són numèriques i enteres (1-10).Les pautes dels criteris d’avaluació de cada matèria vénen fixats pels departaments i professors/es; aquests criteris han estat comunicats als alumnes durant el mes de setembre.

Si durant el curs hi ha discrepàncies amb la qualificació d’una matèria, l’alumne/a s’adreçarà al professor/a de la matèria i posteriorment al tutor/a. Quan aquesta discrepància és sobre la qualificació de final de curs, l’alumne/a s’adreçarà en primer lloc al professor/a, després al tutor/a i finalment al director del centre el dia d’atenció a les famílies.

 

Superació

 • El sistema de superació i recuperació de cada matèria durant el curs depèn dels departaments i professors/es de la matèria.
 • El centre Maristes Sants- Les Corts possibilita la superació i recuperació de totes les matèries amb una convocatòria del 14 al 17 de maig , aquesta convocatòria permet recuperar avaluacions suspeses i millorar la nota de matèries ja aprovades.
 • Els alumnes del curs 2012-2013 realitzaran els exàmens finals i obtindran la nota final del seu expedient de Batxillerat que els serà lliurat el dia 24 de maig de 2013 pel Col.legi Maristes Sants-Les Corts d’acord amb la normativa vigent del Batxillerat LOE, (Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament: Document per a l’organització i el funcionament dels centres de titularitat privada d’educació secundària, curs 2012-2013)
 • Si s’ha superat el Batxillerat els alumnes començaran a preparar les proves de selectivitat del juny de 2013 al col·legi, a partir del dia 27 de maig
 • En cas que no s’hagi superat el Batxillerat, els alumnes hauran de preparar-se per a uns exàmens extraordinaris que es realitzaran entre els dies 17 i 21 de juny. Després d’aquests exàmens extraordinaris, els alumnes rebran les qualificacions finals. Si han superat el curs podran presentar-se a la selectivitat del setembre del 2013 (la preparació i la matriculació les haurà de fer l’alumne a títol individual). Si no han superat el curs, com sempre en aquest casos, hauran de repetir el curs (ja sigui la matèria o matèries no superades, o si s’escau, tot el curs en general i en aquest cas caldrà realitzar una sol·licitud al Cap d’Estudis de Batxillerat).

 

Treball de recerca (TR)

 • El TR és una matèria de Batxillerat que té un valor del 10% en l’expedient acadèmic de batxillerat de cada alumne/a.
 • Comença a treballar-se al mes de gener de 1r i acaba al gener de 2n curs.
 • Es lliura el dossier el dia 12 de desembre i l’exposició oral és realitzarà durant el mes de gener.
 • Al juny del 2012 els alumnes han rebut una primera nota de seguiment. A la primera avaluació de 2n rebran una segona nota de seguiment del TR.
 • Per aquells casos excepcionals es farà una defensa extraordinària del TR durant el mes d’abril.
 • El/La tutor/a de TR segueix fent el seguiment al llarg d'aquest any.

 

Continuïtat de 1r a 2n

 • A 2n de Batxillerat s'ha de continuar amb la modalitat cursada a 1r
 • L’alumne ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos de Batxillerat.

 

Matèries pendents de cursos anteriors

 • Aquestes matèries són les que l'alumne/a ha de preparar i superar en primer lloc.
 • Hi ha dues convocatòries: una el mes de gener (després de les vacances de Nadal), i una altra a l’abril (després de Setmana Santa).
 • L'examen serà global en ambdues convocatòries.
 • Només l'avaluació positiva de les esmentades matèries permetrà la qualificació de l'assignatura corresponent del curs actual.
 • Dates:
             1a convocatòria: del 8 al 10 de gener

                   2a convocatòria: del 2 al 4 d’abril.

Modalitats i itineraris

 • L’alumne ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos de Batxillerat, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida. L’estudiant ha de completar l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o amb matèries optatives.
 

MatèriesoptativesdefinidespelDepartamentd'Educació

Psicologia i sociologia (no pondera per a les PAU)

Segonallenguaestrangera (inclosadinsl’àmbit de llengües) (no pondera per a les PAU)

Subcategories