Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Feines d'estiu 2n ESO 2017

Els alumnes que no han superat totes les matèries al juny han de fer els exàmens de les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre de 2017. 
La presentació de les feines completes i ben presentades és requisit indispensable per aprovar la matèria.

Podeu consultar les feines de recuperació i properament el calendari d'exàmens després del salt.

 

  2n ESO

ALEMANY

ANGLÈS

CASTELLÀ

CATALÀ

CATALÀ DOSSIER

EDUCACIÓ FÍSICA

FÍSICA I QUÍMICA

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES DOSSIER

MATEMÀTIQUES REFORÇ 1R QUATRIMESTRE

MATEMÀTIQUES REFORÇ 2N QUATRIMESTRE

MÚSICA

OPTATIVA DANSA

RELIGIÓ

SOCIALS

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA DOSSIER