Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Feines d'estiu 1r ESO 2017

Els alumnes que no han superat totes les matèries al juny han de fer els exàmens de les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre de 2017. 
El lliurament de les feines completes i ben presentades és requisit indispensable per aprovar la matèria.

A continuació podeu consultar les feines de recuperació de cada matèria.

 

 1r ESO

ALEMANY

ANGLÈS

CASTELLÀ

CASTELLÀ (VOLUNTARI)

CATALÀ

CATALÀ DOSSIER

EDUCACIÓ FÍSICA

EXPERIMENTALS

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES DOSSIER

MÚSICA

PLÀSTICA

RELIGIÓ

SOCIALS

TALLER DE PROBLEMES

TECNOLOGIA