Maristes Sants-Les Corts

PPOO-1

Informació general 1r Batxillerat

Avaluació

El sistema educatiu organitza l’etapa de l’Educació Secundària Post-obligatòria (Batxillerat) en dos cursos, agrupats en un cicle. Existeixen matèries comunes, que realitzen tots els alumnes; matèries de modalitat, per als alumnes de la modalitat triada; i matèries optatives.

 • El curs s'estructura en 3 avaluacions:

 1a. _______________ 12 setembre – 4 desembre

          2a. _______________ 5 desembre – 12 març

          3a. _______________ 13 març – 11 juny

 • Les diferents matèries de primer es distribueixen de la següent manera:

COMUNES:  Anglès, _______________________________    3 hores

                  Català, Castellà, Filosofia i Ciutadania,

                  Ciències per al món contemporani__________     2 hores

                  Educació Física _________________________    2 hores

                  Tutoria _______________________________    1 hora

DE MODALITAT O OPTATIVA _______________________    4 hores

RELIGIÓ ________________________________________    1 hora

 • Tot i que l’avaluació és contínua, es faran proves globals a cada avaluació els dies:

1r trimestre ___________ 29 novembre al 4 de desembre.

2n trimestre ___________ 7 al 12 de març.

3r trimestre ___________ 6 al 11 de juny.

Qualificacions.

Totes les matèries són avaluades cada trimestre.

Les qualificacions són numèriques i enteres (1-10).

Les pautes dels criteris d’avaluació de cada matèria vénen fixats pel departament i professors/es; aquests criteris han estat comunicats als alumnes durant el mes de setembre.

Si durant el curs hi ha discrepàncies amb la qualificació d’una matèria, l’alumne s’adreçarà al professor/a de la matèria i posteriorment al tutor/a. Quan aquesta discrepància és sobre la qualificació de final de curs, l’alumne s’adreçarà en primer lloc al professor/a, després al tutor/a i finalment al director del centre el dia d’atenció a les famílies.

 

Avaluació i promoció

 • El sistema de superació i recuperació de cada matèria durant el curs depèn dels departaments i professorat de la matèria.
 • El centre Maristes Sants-Les Corts possibilita la superació i recuperació de totes les matèries amb una convocatòria del 17 al 21 de juny. Aquesta convocatòria permet recuperar avaluacions suspeses i millorar la nota de matèries ja aprovades.
 • Hi haurà una convocatòria extraordinària de recuperació de totes les matèries el 3 i 4 de setembre.
 • La promoció a segon curs podrà ser:
  • Aprovant totes les matèries
  • Amb avaluació negativa en dues matèries, com a màxim

 

Treball de recerca (TR)

 • El TR és una matèria més del Batxillerat
 • Comença a treballar-se al mes de gener de 1r i acaba al gener de 2n curs.
 • El/La tutor/a de TR els fa el seguiment al llarg d'aquest any.
 • Amb el butlletí de notes finals de primer, l'alumne/a rebrà una qualificació sobre seguiment del TR, que correspondrà al 40% de la nota de seguiment del TR.

 

Modalitats i itineraris

 • L’alumne ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos de Batxillerat, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida. L’estudiant ha de completar l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o amb matèries optatives.

 

       
 
 
 
 
 

Matèries optatives definides pel Departament d'Educació

Psicologia i sociologia (no pondera per a les PAU)

Segona llengua estrangera (inclosa dins l’àmbit de llengües) (no pondera per a les PAU)