Maristes Sants-Les Corts

vendadellibres3

Maristes Sants-Les Corts

Equip de Protecció als Infants

VOLTA

DÓNA-LI LA VOLTA!

Aquests dies heu estat sentint que contínuament es parla dels protocols interns que tenim als Maristes per tractar la protecció dels infants.

Us en fem un resum. L'any 2011 l'Institut Marista (àmbit mundial) llança la proposta que totes les províncies maristes han de tenir un protocol de prevenció i d'actuació contra els abusos sexuals als menors d'edat. S'hi treballa intensament i el 2013 s'aprova el protocol propi de Catalunya.

A partir d'aquell moment, dissenyem un programa de formació interna per als treballadors dels nostres centres. De moment, hem format en aquest protocol més de 100 persones responsables: directius, caps d'estudis i càrrecs intermitjos, coordinadors de pastoral, orientadors, responsables de comunitats religioses i encara falta per formar el professorat, les famílies i els alumnes. La formació s'acabarà al setembre del 2016.

Per tant, com que encara queda personal per formar, posem a la vostra disposició, de moment, el tríptic que acompanya la campanya de promoció d'aquest protocol. Un tríptic que forma part dels materials didàctics destinats a qualsevol adult que està en contacte amb els nens i joves dels nostres centres.

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA 2016

olimpiadabiologia20162

 

Una vegada s'ha fet la selecció dels participants que han superat la nota de tall d'enguany, han estat seleccionats els alumnes de 2n de Batxillerat de la nostra Escola: Aleix Bonet, Cristina del Valle i Maria Paniello, per participar a l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, que se celebrarà el proper dissabte 6 de febrer de 2016 a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Moltes felicitats!!

CONVOCATÒRIA ANUAL DE PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO

CONVOCATÒRIA ANUAL DE PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO

S’obre la convocatòria de les proves per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO per l’alumnat que no l’hagi obtingut al final de la seva escolarització.

Requisits:

  • Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria l’any 2014 ó 2015.
  • Haver cursat 4t d’ESO sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5 matèries suspeses.
  • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any 2016. També hi pot concórrer l’alumne que faci els 17 anys l’any 2016 i que tingui contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball, o que sigui esportista d’alt rendiment.

L’alumnat es pot examinar de totes o només d’algunes de les matèries pendents de qualificació positiva. Trobareu els criteris d’avaluació de les matèries de les quals us voleu examinar a la pestanya Etapes\Secundària\4t ESO\Criteris d’avaluació

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2015-2016. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, o bé que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Inscripció:

Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova del 1 al 15 de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant l’imprès de sol·licitud que trobareu a l’enllaç següent:

 http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresGestioAcademica/Y332_166.pdf

i la documentació que acrediti, si s’escau, la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció, el centre publicarà al tauler d’anuncis el calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos amb les matèries objecte de les proves, i la relació d’aspirants exclosos, i indicarà el motiu d’exclusió.

Per a més informació, veure la resolució del Departament d’Ensenyament EDU/3445/2009

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5523/1062674.pdf

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

Del 1 al 15 de febrer de 2015

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 24 i el 26 de febrer de 2016

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 29 de febrer al 2 al març de 2016

Realització de les proves

Durant el mes de març